Indul a Facebook nyereményjátékunk!

Kezdés: 2017. november 29. 15 óra

Befejezés: 2017. december 6. 9 óra

Sorsolás: 2017. december 6. 10 óra 

„Nyerj Mézes ajándék csomagot!”

REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

1.1. A „ Nyerj Mézes ajándék csomagot!” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője a Holló Méhészet (továbbiakban Szervező), székhely: 3418 Szentistván, Arany János utca 1.; http://hollomeheszet.hu e.v. nyilvántartási szám: 39727088; adószám:66833433-2-25

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási, vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2017. november 28.-án 00:01 (CET) óráig betöltötte a 18. életévét (továbbiakban Résztvevő(k)).

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2017. november 29.-én 13:00 órától (CET) 2017. december 6. 09:00 óráig (CET) tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt hozzászólások (kommentek) érvénytelenek.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban automatikusan részt vesz minden olyan, a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a http://facebook.com/hollomeheszet oldalon a játékra való felhívást közzétevő bejegyzésben a feltett kérdésre a hozzászólások (kommentek) között helyes választ ad.

A kérdés: “Mi jellemző a Holló Méhészet mézeire?”

 1. állatbarát technológia
 2. állatbarát technológia és nagy tisztaságú
 3. állatbarát technológia, nagy tisztaságú és tájvédelmi körzetben előállított

Segítség: http://www.hollomeheszet.hu/bemutatkozas

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.3. Egy személy csak egy hozzászólással (kommenttel) vehet részt a Játékban.

4.4. Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a nyereményjáték nem a Facebook szervezésben zajlik, annak lebonyolításában a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt, a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A résztvevők a játék során a Szervező számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

 1. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes és helyes hozzászólással (kommenttel) rendelkező Résztvevők között

1 db 500 g-os akácmézet         http://www.hollomeheszet.hu/mezes_termekek_akacmez/

1 db 100 g-os virágport           http://www.hollomeheszet.hu/mezes-termekek-viragpor/

(továbbiakban együttesesen: Mézes ajándék csomagot, vagy Nyeremény-t) sorsol ki.

A sorsolás alkalmával – szükség szerint – további pótnyertesek kerülnek kisorsolásra. Sorsolás időpontja: 2017. december 5., 10:00 óra. Sorsolás helyszíne: 3418 Szentistván, Arany János utca 1. (Szervező központja). A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik a http://facebooknyertes.com weboldal segítségével.

5.2. A nyereményjáték bejegyzéséhez érvényes hozzászólással (kommenttel) rendelkező személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a részükre a Facebook üzenetküldő rendszerén keresztül 10 %-os vásárlási kedvezményre jogosító kupont küldjön ki az ún. chatbot üzenetküldő rendszer (Chat Robi megszemélyesítéssel), melyet az üzenetben meghatározott időpontig használhatnak fel a Holló Méhészet termékeire (http://hollomeheszet.hu).

5.3. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

5.4. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. Az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. Igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

 1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, elsősorban Facebook üzenetben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 5 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.

6.2. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik: Érvényes személyi igazolvány – személyi kártya vagy útlevél.

6.3. A Szervező a nyertesek névsorát a Facebook oldalán (http://facebook.com/hollomeheszet) hozza nyilvánosságra a sorsolást és adategyeztetést követően, illetve a Holló Méhészet +36/30/467-11-11 telefonszámának segítségével teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve jelenik meg.

 1. A VERSENY SZABÁLYZATA

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a hollomeheszet.hu honlapon (http://hollomeheszet.hu/aktualitasok/)

 1. VIS MAJOR

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

8.4. A vis major esetet a Facebook oldalon (http://facebook.com/hollomeheszet) kell megjeleníteni.

 1. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

10.1. A Játékban való részvétellel (nyereményjáték bejegyzéséhez való hozzászólás, komment) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

10.2. A Játékban való részvétellel (nyereményjáték bejegyzéséhez való hozzászólás, komment) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja továbbá, hogy a Facebook üzenetküldő rendszerén (Facebook Massanger, MSN) keresztül a továbbiakban automatikus üzeneteket kapjon Szervező további nyereményjátékairól, ajánlatairól. Az üzenetküldésről bármikor egy kattintással a résztvevők leiratkozhatnak a “stop” szó üzenetküldő rendszeren keresztül történő elküldésével.

10.3. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

 1. VITÁK

11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt az www.hollomeheszet.hu internetes oldalon, valamint Facebook oldalon (http://facebook.com/hollomeheszet) nyilvánosságra hozni.

 1. KIZÁRÁS ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 2. 1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

12.2 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12.3 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a Facebook üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

12.4 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy non-tevékenységei miatt.

12.5 A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a www.hollomeheszet.hu/aktualitasok weboldalon, valamint a Holló Méhészet Facebook oldalán (http://facebook.com/hollomeheszet ).

12.6 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a résztvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a www.hollomeheszet.hu weboldal, valamint a Holló Méhészet Facebook oldala (http://facebook.com/hollomeheszet) révén.

 1. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

14.1. A Szervező a Játék résztvevőinek adatait bizalmasan kezeli, azokat jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

14.2. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után azonnal törli.

14.3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra válaszát nevét, és lakcímét kizárólag a településnév megjelölésével a Szervező Facebook oldalán (http://facebook.com/hollomeheszet) vagy a hollomeheszet.hu oldalon közzétegye.

 

A Kampány szervezője Holló Méhészet, Holló Tamás e.v.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük